Logga inRegistrera

Glömt lösenordet

www.cordisquinta.com har fått nytt utseende och nya funktioner. För att du som medlem i Cordis Quinta skall kunna logga in måste du skapa ett användarkonto. Du hittar en länk till registreringsformuläret till vänster eller genom att klicka Här

Orden Cordis Quinta - Vem vi är och vad vi står för

En tillbakablick
Orden Cordis Quinta har levt och verkat sedan 1933. Rötterna finns i det kamratskap och den gemenskap som de fem stiftarna ursprungligen fann i scoutlivet men som under åren blev en vidareförädlad ideologi. Medlemskapet inom vår Orden bygger på gemensamma värderingar med grundstenarna kamratskap, samhörighet och hjälpsamhet.

Ordens ändamål
Orden är av opolitisk natur och har till ändamål att inom en gemensam organisation sammanföras till en sällskaplig samvaro, tillvarataga och utveckla deras sociala och kulturella intressen samt främja ett vårdat och ridderligt uppträdande.

I dagens samhälle behövs alternativ till idrotts- eller intresseföreningarna som i sin grund bygger på ett gemensamt intresse kring en specifik sport eller aktivitet. Orden står för en positiv ideologi och för en tro på det goda hos människan. I stiftarnas val av värderingar, kamratskap, samhörighet och hjälpsamhet finner vi uttryck för det som är kännetecknande för en västlig kultur. Vi låter oss dock inte begränsas utan är öppna för det positiva och goda vi finner i andra kulturer.

Det finns för många ett stort behov av att finna gemenskap och alternativ som ger frihet från vardagens förpliktelser och påfrestningar. Orden erbjuder ett stimulerande komplement till en ytlig och lättillgänglig nöjesvärld.

Orden målsättning
Är att uppnå ett sunt och gott kamratskap, samhörighet och hjälpsamhet medlemmarna emellan.

Orden önskar att vi utvecklas som individer, att medverka till att relationer skapas, att få utbyta tankar och idéer, att få hjälpa och bli hjälpt, att skapa trygghet, att mana till eftertanke och insikt, att bli nöjd med den man är. Detta önskar vår Orden och för att uppnå detta krävs att vi bland oss finner en blandning av olika åldrar, bakgrunder och livssituationer. Det är genom personligt engagemang bland oss vi kan skapa vad vi önskar och vår Orden ger oss ledning på vår vandring.

Ordens värderingar
Kamratskap, innebär att vi skall agera i en kamratlig, välvilligt, positiv och öppen anda samt att vi bryr oss om varandra.

Samhörighet, att vi som medelmmar av en Orden känner att vi har en gemenskap som är unik och bygger på ömsesidiga grundvärderingar. Att vi träffas regelbundet och vidareutvecklar de band vi skapat mellan oss. En förutsättning för detta är att vi engagerar oss och medverkar vid Ordens olika sammankomster.

Hjälpsamhet, att stödjer varandra då vi ser att det behövs, att vi lyssnar och visar empati kan vara viktigt i många situationer. Att få ventilera och diskutera händelser och situationer med någon man känner förtroende för och litar på är till stor hjälp. Att kunna ge och ta en utsträckt hand.

Ordens verksamhet
Cordis Quintas verksamhet syftar till att innanför våra grundstenar kamratskap, samhörighet och hjälpsamhet tillgodose och stimulera våra ideella samt intellektuella intressen. Vi anser också att det är viktigt att berika den sociala samvaron. Allt är inte hemligt inom vår Orden men en del, och detta ger mellan oss en särskild atmosfär och samklang.

För att utöva verksamheten har Orden olika typer av sammankomster som kan delas in i fyra huvudgrupper, Receptioner, Kapitel, Program samt Träffkvällar.

Receptioner är grundpelarna i Ordenslivet. Vår vandring mot den högsta insikten sker vid receptioner till en högre grad. Dessa sker med olika intervaller varvid mer och mer avslöjas om vandringen mot målet - det fulländade medlemskapet i Cordis Quinta. För att komma i åtanke för receptioner i högre grad fordras att vissa ordensanknutna krav har uppfyllts.

Kapitel är en annan form av sammankomster som kan ges av Höga Rådet, ordens styrande råd eller de lokala Logerna. Dessa kan bland andra vara Jubileumskapitel vid Ordens eller Logernas årsdagar, Nyårskapitel för att fira det nya året eller Höga Rådskapitel med installation av nya högre tjänstemän. Avsikten med Kapitel är att under ceremoniella former manifestera en speciell händelse, att lämna besked om fattade beslut eller kommande händelser.

Program- och träffkvällar är av logerna annonserade sammankomster med bildande och underhållande karaktär. Under åren har vi haft många intressanta och minnesvärda programkvällar som sker under lättsamma och trevliga former. Våra utmärkta traktörer borgar för att dessa kvällar blir minnesvärda även ur en gastronomisk aspekt.

Orden har herrloger i Malmö och Helsingborg samt en damloge, Lila Rosetten som finns i Malmö.

Slutord
Orden har en viktig uppgift i att vara en gemenskap som står för värderingar som är långsiktiga och präglas av godhet. Vi hoppas att denna enkla skrift ger dig en inblick i vad Orden Cordis Quinta står för.